Sade@Belgrade Arena

It’s just a day that brings it all about 
Just another day and nothing’s any good 

The DJ’s playing the same song 
I have so much to do 
I have to carry on 
I wonder if this grief will ever let me go 
I feel like I am the king of sorrow, yeah 
The king of sorrow” 

Talenat, lepota, harizma, stil sve u jednom. Da, to je Sade Adu. Rođena je u Nigeriji. Majka joj je Engleskinja koja je radila u Nigeriji kao medicinska sestra, a otac je bio profesor ekonomije. Kada su se roditelji razveli ona se sa majkom i bratom preselila u Englesku. Muzika nije bila njen prvi izbor. Studirala je modu na čuvenom St. Martins Koledzu. Sa londonskim fank bendom Pride zakoračila je u svet muzike da bi 1984. godine izdala pesmu Your love is a king koja je u februaru iste godine ušla u Top 10 britanskih hitova. Ovaj uspeh je  promenio  potpuno njen život i najavio uspešnu karijeru. Svojim egzotično sofisticiranim izgledom i senzualnim glasom napravila je potpunu pometnju u muzičkoj industriji.

Diamond life je njen prvi album, potom slede: 1985. godine Promise, 1988. Stronger then pride, 1992. Love Delux, 2000. godine Lover rock, 2010. Solider of Love i konačno 2011. godine The ultimate collection koji stvarno vredi posedovati u svojoj muzičkoj kolekciji. Njena turneja poromoviše zadnja dva albuma i počela je u 2010. godini. Prvo je nastupala u Britaniji, a kasnije i širom sveta. 30. oktobra je održala nastup u Beogradskoj areni i domaća publika je imala prvi put zadovoljstvo da je vidi na sceni.

Scenografija na njenim koncertima i njen stil odevanja iako jednostavni deluju jako efektno na posmatrača. Ona svojom pojavom i harizmom magnetski privlači pogled, a glasom bukvalno budi emocije slušaoca.

Koncert u areni kasnio je sat vremena, počeo je u 9 časova. Trebalo je dosta vremena dok je publika zauzela svoja mesta. Cena karte za parter kretala se između 70 i 50 evra, dok je za gornje tribine najjeftinija karta koštala 35 evra. Publika na koncertu bila je raznolika, ali naravno većina publike činile su žene.

U 9 časova, publika je zauzela svoja mesta. Arena je skoro puna, bilo je samo po koje prazno mesto u gornjim tribinama. Svetla se gase. Na scenu stupa celokupan bend Sade i svojim novim hitom Soldier of Love otvara koncert.  Njena muzika je dosta spora ali koncert je jako dinamičan. Koncipiran je tako  da vodi kroz dvo časovno putovanje koje je poput vremeplova u koji slušalac upada i kreće se od 80ih godina do danas. Svojim hitovima Smooth operator, baladama  socijalnog karaktera Perls i  Jezebel vratila je publiku u prošlost u vreme njenog najvećeg uspona u karijeri.  Da bi  novim hitovima The love is found i In another time pokazala da je ostala verna svom muzičkom stilu i da njena muzika i dalje popularna. Scenografija je odlična. Na prvi pogled deluje jako jednostavno, veliki video bim, zavesa koja se spušta i delovi bine koji se pomeraju. U nekim trenucima izgleda kao da je Sade u video bimu. Njeni outfiti su takođe jako jednostavi ali ženi sa takvom harizmom nisu potrebne štikle od pola metra i oreol oko glave da bi bila zanimljiva. To je taj sastojak koji ona poseduje, a većina žena sa današnje muzičke  scene , poput Lady Gage nemaju. Njoj nije potrebno 100 stilista koji će se brinuti o njenom izgledu da bi bila drugačija i neponovljiva i da se slučajno ne udavi u moru proseka.

Prvo je nastupala u crnom outfitu, zatim se za vreme pesme koju su izvodili momci iz benda presvukla i izašla u beloj elegantnoj haljini bez obuće. Na koncertu nije bilo pauza, jedino se čekao bis. Za kraj Sade Adu izlazi u crvenoj haljini i zatvara koncert hitom Cherish the day. Na izgled skupa karta vredela je svaku paru i mnogo više nego što sam je platila. Ako se neki nastup može nazvati savršenim to je bio ovaj. Sade ne očekujte u emisiji kod Ivana Ivanovića jer ona u takvim emisijama ne gostuje. O njenom privatnom životu se jako malo zna. Njene pesme većinom obrađuju teme promašenih ljubavi, ne znam da li ih sama piše i da li su nastali kao proizvod njenog života. Ono što mogu da kažem jeste da je njena muzika istinita, da joj je glas odličan toliko da i nema nijedan ženski prateći vokal. Sam osećaj koji sam imala na koncertu je neponovljiv, citiracu Amy “ I died a hundred times”. 

Čekali smo je godinama , ali vredelo je!!!

Ona je jedna i jedina, Sade Adu!!!

“He’s laughing with another girl 
And playing with another heart 
Placing high stakes, making hearts ache 
He’s loved in seven languages 
Jewel box life diamond nights and ruby lights, high in the sky 
Heaven help him, when he falls 
Diamond life, lover boy 
He move in space with minimum waste and maximum joy 
City lights and business nights 
When you require streetcar desire for higher heights 

No place for beginners or sensitive hearts 
When sentiment is left to chance 
No place to be ending but somewhere to start”
Talent, beauty, charisma, class all in one. Yes, that is Sade Adu. She was born in Nigeria. Her mother is English woman who worked in Nigeria as a nurse and Her father was a professor of economics. When Her parents divorced She moved to England with her mother and brother. Music was not her first choice. She studied fashion at the famous St. Martins College. With the London funk band Pride She entered the world of music. In  1984. released  the song Your love is a king which  entered the UK Top 10 hits. This success has completely changed her life and announced a successful career. With Her sophisticated exotic looks  and sensual voice, she made a complete chaos in the  music industry.

Diamond life is her first album, followed by: 1985. The Promise, 1988. Stronger than pride, 1992. Love Delux, 2000. The Lover Rock, 2010. Soldier of Love, and finally the 2011. The Ultimate Collection, which is really worth to own in your music collection. Her tour promotes last two albums, began in 2010. First performed in Brittany, and later through out the world. On 30th October Sade made performance at Belgrade Arena and Serbian  audience  had the pleasure to see her on stage for the first time.Set design in her concerts and her style, although very simple work affectively on the  viewer. Her appearance and eye-catching magnetic charisma together with Her   voice, literally awakens emotions of the listener.
  

Concert in the arena was delayed an hour, began at 9 o’clock. It took a while for the audience to find their seats. Ticket price for the ground floor ranged between 70 and 50 euros, while the upper panels for the cheapest ticket cost 35 euros. The audience at the concert was various, but of course most of the audience consisted of women.

At 9 o’clock, the audience took their seats. The arena was nearly full, there was only a few empty spot in the upper stands. Lights are being switched off, the audience takes out cameras and mobile phones which are lightning in the dark. On the scene is entire band Sade and with new hit Soldier of Love  opens the concert. Her music is very slow but the concert is very dynamic. Is designed to lead you through a two hour journey that is like a time machine in which the listener falls, flying from the ’80s to the present. Her hits like Smooth Operator, ballads with social character Perls and Jezebel took  audience back in time. The best times of Her career. New hits  Love is found and  In another time  showed that She  remained loyal to Her musical style and that She is still popular. Set design is excellent. At first glance, it seems very simple, a large video screen, the curtain that comes down the stage and parts that move. At times it seems as if She was  in the video beam. He outfit is also very simple but a woman with such charisma do not need heels of half a meter and a halo around  head to be  interesting. That is ingredient that She has, and most women in  today’s music scene  like Lady Gaga don’t have. She does not need 100 stylists who will take care of her appearance to be different and unique and not to  accidentally drown in a sea of ​​average.First performed in a black outfit, then during the song performed by the guys from the band She  changed clothes and left in an elegant white dress with no shoes. At the concert there was no break, only waiting for encores. In the end, Sade Adu comes in a red dress and closes the concert with song Cherish the day.
  

 Expensive ticket was worth every penny and much more than I paid. If a show can be called perfect it was  this one. About her personal life very little is known. Her songs cover topics most about lost  love, do not know if She writes Herself,  whether they occur as a product of her life. What I can say is that her music is true, that her voice is so great that there is  no single female backing vocals. Feeling  that I had at the concert is unique, I will quote  Amy “I died a hundred times.”

We waited for years, but it was worth it!

She is the one and only, Sade Adu!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s