Clubbing people (Važno je zvati se Artist)

U klabing fanove spada širok dijapazon ljudi. Na osnovu moje skromne percepcije mogu ih podeliti na nekoliko grupa. Zapravo o ovoj temi može se napisati jedan pošten antropološko-socijloški rad.

1)   Selobriti ili Vip –  su djevi, manekenke i manekeni, glumci, modni dizajneri, voditelji  i njima slični. Njih ima na svakoj popularnijoj žurci, obično su željni pažnje i uvek traže podanike koji će im se diviti. Poseduju veliku količinu samoljublja koja je verovatno i potrebna da bi se dospelo na ta mesta. Oni neguju trip, znamo se iz viđenja ali neću da ti se javim samo ću da te pogledam i čekaću da se ti prvi javiš meni jer ipak sam ja Vip. Često se ponašaju kao da su izmislili klabing. Vole elitističko ponašanje i svi su bog zna koliko intelektualni, iako su većina njih ili propali studenti ili ljudi sa srednjom stručnom spremom. Ali, bez obzira na obrazovanje oni se u sve razumeju, muziku, kulturu, umetnost, modu, paranormalne aktivnosti, kasnu antiku i rano hrišćanstvo, postmoderne teorije, neofuturizam  itd. Većina njih bez obzira na elitističko ponašanje živi jako jeftino.

“I’ve no excuse, I just want you to use me
Take me and abuse me
I got no taboos, I’ll make a trade with you
Do anything you wa-ant me to” 

2)  Wanna Be Selobriti-  prijatelji selobritija , momci i devojke. Oni su podanici.  Pretenduju da  postanu selobriti poput njihovih prijatelja, verovatno se i zato druže sa njima. Spremni su da na sve načine to postignu. Oni se ponašaju kao njihovi Vip prijatelji, oni kopiraju imidz svojih Vip prijatelja, jako su intelektualni kao njihovi Vip prijatelji.To su ljudi koji će se prijaviti  za Velikog brata u narednoj sezoni, koji će se muvati sa selobritijima da bi bili  zapaženi. Neki od njih će postati i gay aktivisti i borci za ljudska prava da bi se našli u centru pažnje.

3) Zavisnici- oni su univerzalna grupa. Njih ima svuda. Kokainski posle nekog vremena počnu da  tripuju da su previše cool i važni ljudima oko sebe iako nikoga zaparavo ne zanjimaju. Dok heroinski  obično u nekom kratkom roku postanu karikatura osobe koje su nekada bili. Njih se treba kloniti i ne pokušavati da se stupi u normalnu konverzaciju sa njima, jer je to ne moguće. Alkoholičara ima sve više i ako nisu dovoljno popili ne mogu da se opuste i svaka žurka im je monotona.

“By the light of dawn,
A midnight blue,
Day and night,I´ve been missing you
I´ve been thinking about you,baby
Almost makes me crazy,
Come and live with me.”

4)  Teretana momci- oni izgledaju kao dizelaši u uskim majcama i malim torbicama zakačenim preko ramena. Obično nose bele patike. Ne znam šta oni traže na žurkama, verovatno speed ili eksere i po neku tuču. Nikada ne izgledaju kao da se zapravo provode. Primetila sam da ih ima najčešće na žurkama Marka Nastića, Carl Coxa ili Umeka.

5)  Klinci– oni su skoro krenuli da izlaze. Oni su slatki i puni entuzijazma, njima je svaka žurka super. U ovoj grupi postoje i klinci koji su već počeli da se ugledaju na svoje selobriti uzore. Ti klinci su najviše iz provincije. Izmišljaju svoje poreklo, svoje ime i prezime tj. svoj identitet da bi sebi i drugima bili jako cool. Veliki broj njih će se praviti da je bi ili gay da bi se razlikovali od drugih i bili something. Oni pišu različite blogove, najčešće fashion gde slikaju svoje selobriti uzore. Ni slučajno ne  nositi ništa što je last season jer to je Fashion No , No!!

6) Pozeri- ljudi koji su se izgubili na tim mestima. Oni obično slušaju Top FM ili City radio i njima slične i tripuju se da su jako urbani ako obuku uske iscepane farmerke i firmiranu majcu. Kao što bi rekao jedan moj poznanik danas bi svi da budu urbani samo ne znaju šta to znači. Eto naša gay ikona JK je slika i prilika wanna be urbane ribe. Čudi me da i ona nije počela da se vuče po žurkama.

7)  Hejteri– stalno se vuku po žurakama, a  nikada im ništa nije po volji. Ne provode se, kriju se po budzacima, obično devojke ne mogu da igraju pa bacaju hejt, jer ih bole noge od neudobnih štikli, kao da su manje dobre ribe ako ne nose štikle. Bez obzira koga dovedu i gde, oni svakoj žurci nađu manu. Ne valja dj,  ne valja ekipa, pa ne valja prostor pa neću da dođem jer je skupa karta ali ću ipak da kliknem atending na facebook eventu. Na forumima ostavljaju ogorčene komentara i ironične prozivke tipa : Na stejdz nije moglo da se uđe bez marame i cigarete i ako ne izgledaš dovoljno hipsterski.  

8) Fanovi–  Nisu opterećeni svojim outfitom, obično su friendly, ne skidaju se da plesnog podijuma i u svom su svetu. Ove grupa je u manjini.

9) Kvazi umetnici– To su ljudi koji su uzeli pare od mame i tate kupili profi fotoaparate i postali od jednom umetnici, imaju blogove gde prezentuju svoje radove. Često nalaze inspiraciju u motivima falus i vulva kao da tu temu niko nije obrađivao od praistorije i antike do danas. Ali, oni su otvoreni i razbijaju tabue. Izmislili su toplu vodu. Termini kao što su šminker ili fashion designer više nisu In jer se ne pominje reč artist. Zato su sada svi make up artist ili visual artist. U urbanim krugovima važno je zvati se ARTIST.

Pored ovih grupa postoje i druge , takođe i individualni tipovi. Ali ne bih dalje pisala o tome i ovo je bilo too much.

 Clubbing people . Based on my humble perception can be divided into several groups. In fact on this subject one can write wide sociological/anthropological work.

1) Celebrity or Vip– djs, models, actors, fashion designers, journalists in one word  television people. Often go to popular parties, usually eager to find attention and a lot of fans who are willing to admire Them. They have a large amount of self-love. They almost never say Hello first, always waiting You to make first step even If They  know  You, because They are Vip. Often behave as if they invented clubbing. They like elitist behavior and they are God knows how much intellectual, although most of them are  failed  students or people with low education. But regardless of that fact  They know everything : music, culture, art, fashion, paranormal activity, Late Antiquity and Early Christianity, postmodern theories, etc. Most of Them regardless of their elitist behavior live very cheap.

2) Celebrity wanna be– Friends of Vip people, boyfriends or girlfriends. Aspire to become celebrity just like their friends  and to associate with Them. They are ready in all ways to achieve Vip status. They behave as their VIP friends, They copied the image and outfits of their VIP friends, They are very intellectual like their VIP friends.  Those are  people who will sign up for Big Brother in the next season,which will flirt or go to bad with celebrity to be noticed. Some of Them will become gay activist and human rights activists in order to be in  the center of attention.
3) Addicts-They are universal groups. They are everywhere. Cocaine addicts after a while start to imagine that are too cool and important for people around Them even though no one are actually interested in Them. While heroin addicts  usually in a short time become a caricatures of people who They once were.  One should stay away and not try to engage in normal conversation with Them, because it that’s not possible. Alcoholics are in this group also. If They are not drinking enough can’t  relax  and every party They find boring.
4) Gym boys-They look like Serbian boys from 90’s  in tight shirts and small bags attached over the shoulder. Usually wear white shoes. I do not know what they’re looking for at parties, possibly speed or ecstasy and some fight. Never look like they are actually having fun. I noticed that They usually like djs as  Marko Nastic, Carl Cox or Umek.
5) Kids– They almost started clubbing. They are sweet and full of enthusiasm, They find every party awesome. In this group there are kids who are starting to emulate their Celebrity role models. These kids are mostly from the provinces. Invent their origin, their name, their identity so They could be very cool for Themselves and for others. Many of them will act gay to be distinguished from others , to be special. They write a variety of blogs, mostly fashion,  where They present pictures of  their Celebrity role models. Dont wear anything which is last season that’s  Fashion No No!
6) Posers-people who are lost in those places. They generally listen to Top FM or City Radio, They usually like to think that They are very urban and cool if They wear tight brand shirt and torn jeans. Well everybody wants to be urban  those days but seems like not lot of people knows the meaning of that concept. I may say that Our gay icon JK is the image of the girl who  want to be urban. I’m surprised that she isn’t into parties.
7) Haters– They are always unsatisfied. No matter which dj is playing They always find fault for everything. First the space is not good or dj didn’t play well,  people were uncool or They will not go to the party because ticket is to expensive but They will still click  attending on Facebook event.
 They leave a bitter and  ironic comments on forums like” stage could not be entered without a scarf and a cigarette or if you don’t look like a hipster”.
8) Fans- are not obsessed with their outfits, they are generally friendly, not to be taken off the dance floor. Live in their own world. This group is a minority.
9) Quasi-artists- people who took money from mom and dad bought professional cameras and become  artists , have blogs to present their works. Often found inspiration in motifs like phallus and vulva as if this subjects no one has used  since prehistoric times and ancient times until today. But they are open and breaking  taboos. They invented  hot water. Terms such as make-up artist or fashion designer are no longer in use, because do not mention the word artist. So now all present Themselves as make up artist or visual artist. It’s very imported to call yourself an artist.
Besides These groups there are others, also the individual types of people . But I wouldn’t write more about Them, this was too much.

2 thoughts on “Clubbing people (Važno je zvati se Artist)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s